Press enter to see results or esc to cancel.

Tenk om markedsføringsloven gjaldt politikere

Hvilke konsekvenser ville det fått dersom markedsføringsloven gjaldt for politikere og deres løfter?

§ 8.Villedende utelatelser
En handelspraksis er villedende dersom den, i sin konkrete sammenheng og etter en helhetsvurdering, utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte.

Finnes det en tilsvarende lov som faktisk gjelder politikere?


Nadeem J. Qureshi

http://nadeem.no