Press enter to see results or esc to cancel.

Ytringsfrihet i Islam

Jeg skrev stilen under på ungdomsskolen når jeg var 16 år og fortsatt muslim, før facebook ble åpent for alle. Noe sier meg at den er relevant også idag, så deler den derfor her. 

Idag kaller jeg meg selv ikke for muslim, men har fortsatt trua på Islam. Det er vanskelig å forklare, men blir kanskje lettere å forstå når du leser stilen under. 

Det er flere år siden jeg skrev dette, og jeg har endret mening om mye, men deler den slik den opprinnelig ble skrevet. Idag hadde jeg nok formulert meg annerledes mange steder.

———————————————————————-

På grunn av noen karikaturtegninger av profeten Muhammad, driver noen som kaller seg muslimer og brenner ned bygninger, flagg, dreper, banker opp og truer personer, sprer hat etc. Alle med litt intelligens vil forstå at disse relativt få ekstreme muslimene ikke er representative for alle muslimer verden over. Det finnes betydelige nyanser og kontraster. Imidlertid ser det ut som at man ikke forstår at disse muslimene ikke representerer Islam. 

Det at muslimske land driver sensur, og at en mengde muslimer i tillegg til deres religiøse lærde ikke tolererer at noen fornærmer og kritiserer dem, betyr ikke at Islam er likedan. Islams kilde er ikke muslimene, men Koranen. Denne artikkelen er at forsøk på å se hvordan Islam stiller seg til det å ta imot kritikk, bli fornærmet, blasfemi og ytringsfrihet. Er det riktig å drepe, true, kreve unnskyldning og hetse på grunn av noen ytringer, eller foreslår Islam et alternativ? 

Hva betyr «ytringsfrihet»? 

Nettleksikonet Caplex.no forklarer begrepet «Ytringsfrihet/Talefrihet» som:

Retten til fritt å gi uttrykk for meninger om politikk, religion, moral og alle andre forhold. 

Kort og godt en grei utdypning av begrepet «ytringsfrihet». Et sitat fra Evelyn Beatrice Hall kan spre lys over essensen av dette begrepet: 

Jeg forkaster det du sier, men jeg vil til døden forsvare din rett til å si det.

Sitatet skrev hun da hun parafraserte Voltaire, som sa: Tenk selv og la andre nyte privilegiet til å gjøre det samme. 

Disse sitatene representerer ytringsfrihetens «praksis», altså hvordan det skal foregå. Selv om ytringsfriheten stort sett er et internasjonalt begrep, med en bestemt definisjon, så er det slik at mange stater innfører restriksjoner eller direkte sensur på denne friheten. Norge har f.eks ikke direkte sensur, men restriksjoner som nettsiden ung.no utdyper meget godt: 

Ung.no
Din rett til ytringsfrihet er ikke ubegrenset. Ytringsfriheten er begrenset av andre personers rettigheter og omdømme og av hensyn til samfunnets sikkerhet og den offentlige orden. (…) Eksempler på viktige begrensninger i ytringsfriheten er: · forbudet mot ærekrenkende tiltale eller omtale av andre · deltakelse i eller oppfordring til ulovlige eller straffbare handlinger · spredning av opplysninger der du har lovbestemt taushetsplikt http://www.ung.no/art/?id=428&shw=YTRINGSFRIHET 

Hva sier Islam om ytringsfriheten? 

Tatt i betraktning hendelsene som skjer rundt i verden i dag er det mulig at du allerede har et svar på dette, og at det lyder som så: «Islam sier nei til ytringsfrihet!». Det er ikke sikkert at du støtter dette, men det ville ikke overraske meg om det er slik. Du gjør egentlig ingen feil ved å dra den konklusjonen. For den Islam du ser i media, har ingen stor ytringsfrihet når det gjelder selvkritikk. Det ser man jo. 

Men den virkelige Islam basert på Koranen, stadfester en helt annen tilnærming til ytringsfriheten enn det muslimenes reaksjon gir inntrykk av. Forskjellen mellom Islams syn på ytringsfriheten og den moderne verdens syn på ytringsfriheten, ligger i hvilken betydning av ytringsfriheten de framhever. 

Min forståelse er at den moderne verden legger vekt på ytringsfrihet som en grunnleggende rett, noe du har lov til å kreve av samfunnet. De fleste vet at for å kreve denne retten, må de selv bidra til at andre kan gjøre det samme kravet. Dette gjøres ved å vise toleranse. 

Men når man tror at ytringsfriheten kommer av en paragraf i loven, menneskerettighetene eller Koranen, begrenser man toleransens rolle i ytringsfriheten. En lurer seg til å tro at “Jeg har ytringsfrihet fordi jeg har rett til det!“. Det er her islam griper inn og sier “Du har ytringsfrihet fordi du har delt denne friheten med andre ved å være tolerant.”

Les følgende vers i koranen og se om du kan se hva Islam vil fram til. Henvisninger i parentes til kapittel:vers. Dette kan kontrolleres på internett her: http://free-minds.org/quran/ 

(42:43) Han indikerer styrke, han som er tålmodig og tilgir

(25:72) Og de som ikke avgir falsk vitnemål, og om de passerer sladder, passerer de høflig forbi. 

(70:42) Så la dem snakke forgjeves og leke, til da de møter den dagen de er lovet. 

(23:3) Og de som avstår fra tåpeligheter. 

(7:180) Og til Gud tilhører de vakreste navn, så kall han ved dem; og ignorer de som er blasfemiske i hans navn. De vil bli straffet for det de pleide å gjøre.

(28:55) Og om de møter tåpelig snakk, ignorerer de det og sier: «Til oss er våre handlinger, og til dere er deres handlinger. Fred være med dere. Vi oppsøker ikke den ignorante». 

(25:63) Og tjenere av den All-mektige, de som vandrer i jorden med ydmykhet, og om de ignorante snakker til dem, sier de «Fred»

(33:48) Og adlyd ikke forkasterne/løgnerne og hyklerne, og ignorer deres fornærmelser, og sett din tillit til Gud. Gud er tilstrekkelig som forsvarer.

(10:65) Og bli ikke lei deg av deres tale, for all ære er til Gud. Han er lytteren, Den kunnskapsrike. 

(3:200) Du som tror, vær tålmodig og oppfordre til tålmodighet, og kom sammen og vis akt for Gud, slik at dere kan lykkes. 

(41:34) Det er forskjell på et godt og et ondt svar. Du skal ty til det gode svaret. Slik, kan en som pleide å være din fiende, kanskje bli din bestevenn.

(49:11) Du som tror, en nasjon skal ikke latterliggjøre en annen, det kan hende at de er bedre enn dem selv. (…) 

Min tolkning av utvalgte vers 

Slik jeg tolker disse versene maner de oss til også å ha toleranse for ytringer som kan fornærme oss. Flere vers går så langt at de ber oss å prøve å få til fred og forståelse mellom de motstridende partene ved å oppfordre til tålmodighet. Det sies at en skal ty til det gode svaret, en positiv respons, slik at mulighetene for vennskap og bro bygging skal øke, til tross for fiendtlighet mellom partene. 

Det legges stor vekt på at en skal ha selvdisiplin og ha evnen til å være tålmodig ovenfor støtende ytringer. En skal ikke gjengjelde støtende ytringer med ytterligere støtende ytringer, men med høflighet og respekt. I et av versene er det et direkte eksempel om å si «Fred være med dere» og deretter legge ballen død der, for å forhindre akkurat det som skjer i verden for øyeblikket: at folk brenner ned ambassader og er voldelige. Hadde bare disse menneskene fulgt Koranens råd! 

Koranen legger mer vekt på toleranse og tålmodighet enn selve «retten». Budskapet ser ut til være at ytringsfrihet ikke er retten til å snakke, men er evnen til å la andre gjøre det. Koranen vil fram til at ytringsfriheten er et produkt av samarbeidet mellom innbyggerne i et samfunn og ikke et enkelt individs uendelige behov for å snakke. Ytringsfrihet er derfor en nasjonal skatt. Dette svarer på spørsmålet «Hvor kommer ytringsfrihet fra?». 

Den kommer ikke fra erklæringene om menneskerettigheter eller uavhengighet eller fra Koranen. Den kommer fra toleransen og tålmodigheten innbyggerne i et samfunn har ovenfor hverandre. Det er dette Koranen vil frem til, mener jeg. Med andre ord opprettholder Islam det grunnlaget ytringsfriheten er bygd på – toleranse – men den forsvarer ikke nødvendigvis det som ytringsfriheten bygger videre. 

Skal vi da bare sitte å høre på at noen fornærmer oss og ikke gjøre noen ting?

Nei, så klart ikke. Det er en grunn til at Koranen sier: 

(41:34) Det er forskjell på et godt og et ondt svar. Du skal ty til det gode svaret. Slik, kan en som pleide å være din fiende, kanskje bli din bestevenn.

Du skal selvsagt stå opp for deg selv, men det må gjøres riktig og være i samsvar med den langsiktige ambisjonen om fred og ikke den kortsiktige lysten om å avreagere. 

Hva er da løsningen på karikatur-saken? 

Løsningen er enkel men avhengig av toveis kommunikasjon. Begge parter må innse at de kun har makt innenfor deres egne områder. Den ene parten kan ikke kontrollere eller tvinge den andre parten. Man kan forestille seg partene som to hjem, som to naboer. Har den ene naboen rett til å kontrollere hva den andre naboen har eller gjør i sitt hus? Nei! 

Det hjelper derfor ikke at Norge beklager for å tilfredsstille et sykt «behov» hos de «ekstremt fornærmede» for å fremstå som ufornærmet, ukritisert og priset hele livet. Dette vil gjøre ting verre. «Fornærmede» vil få inntrykk av og bekreftelse på at de har rett til å tvinge fram en unnskyldning fra Norge og har makten til å påvirke Norges verdier og lover til egen fordel. Det er svært uklokt å gi noen denne følelsen. Dette gjelder særlig om de har en maktposisjon som en av de religiøst lærde har, som for eksempel Qaradawi.

Det Norge må gjøre er å stå på sine verdier og samtidig få den enkelte til å forstå disse verdiene og hva de går ut på. Dersom Norge er sikker på at ytringsfriheten er en grunnleggende del av det norske samfunnet, så må de vise null fleksibilitet om dette. Norge må vise, at kun Norges innbyggere, ved valg, har lov til å påvirke lovene. Utenforstående skal ikke kunne påvirke Norges lover og ytringsfrihet via opptøyer og trusler. Norge må ta et standpunkt og komme fram til en avtale som ikke går utover noen av samfunnets grunnleggende verdier, og si «Take it or leave it!».

Konklusjon

Islam oppfordrer utvilsomt til ytringsfrihet, men med et helt annet fokus enn det den moderne verden har. Der den moderne verden nærmest prøver å friste med at ytringsfriheten vil gi nærmest fullstendig amnesti når det gjelder ytringer, prøver Islam å opplyse om at det er faktisk ikke er din rett til å snakke men din evne til å la andre snakke som gir samfunnet ytringsfriheten. Uten forståelse, toleranse og tålmodighet ville ytringsfriheten vært umulig. Islam opplyser om at ytringsfriheten er noe du er med på å skape, og ikke noe du automatisk blir født med. 

Jeg håper at denne artikkelen var lærerik og verdt din tid. Det er mye stoff å svelge og mange valg å ta. Temaet er omstridt, og det er masse å ta hensyn til dersom du vil ha svar på alt. Men når alt kommer til alt er det Koranen som skal definere den rette Islam. Sammenlign og se om disse flagg brennende, ambassade ødeleggende, og draps truende muslimene handler i samsvar med Koranen, eller drives de av en kortsiktig lyst til å avreagere? 

Takk til: Skaperen som ga meg evnen og intelligensen til å formidle mine tanker gjennom denne artikkelen. 

Takk til: Axel og Nickolas for å ha rettet og korrekturlest artikkelen. 

Takk til: Molly, Elisabeth, Monica, Birgitta, Sylvia, Bittenaisha, Ali og Leetah for veiledende komplimenter og kritikk. 

Og sist men ikke minst, takk til deg som har lest artikkelen!


Nadeem J. Qureshi

http://nadeem.no