Press enter to see results or esc to cancel.

Hvorfor har vi ikke fri innvandring i Norge (slik det var før 1917)?

Ifølge Store norske leksikon, så er det to årsaker. Det står: 

«For det første utviklet det seg en mer etnisk-kulturell nasjonsoppfatning. Før den første statsborgerskapsloven kom i 1888, ble alle som flyttet til Norge og bodde i landet noen få år, regnet som norske. Siden måtte innvandrere søke. 

For det andre har fremveksten av den kostbare velferdsstaten gjort at myndighetene ønsker å vurdere strengt hvem som kan få oppholdstillatelse og dermed rettigheter til velferdsytelser.»[1] 

Undersøker man «statsborgerskapsloven», så finner man at søkeren «måtte også fremlegge at han ikke hadde vært til byrde for det offentlige fattigvesen» og ved en senere lovendring ha «fylt 21 år, hederlig vandel og være i stand til å forsørge seg selv og sin familie»[2]. 

Hva kan man konkludere fra dette? Hva er årsaken til at vi stenger noen ute? Hvorfor skal ikke alle som vil, eller må, få komme og bo i Norge? Basert på det Snl skriver, vil jeg påstå at det fremgår tydelig at årsaken er Velferdsstaten. Er det rom for tvil?

Jeg er nysgjerrig på hvilket ansvar velferdsstat-forkjempere føler for de flyktningene og andre trengende som stenges ute av Norge. Eller er det slik at man klarer å fullstending fraskrive seg selv ansvar ved å skylde på de “grådige“ som ikke vil betale mer skatt? Hvor mye klarer man ta av samvittigheten ved trøste seg selv med at man betaler skatt som visstnok skal gå til bistand til de utestengte? 

Når man sier “vi må ta vare på de fattige“, mener man egentlig “vi må ta vare på -våre- fattige, og de andre hjelper vi ved å finansiere korrupte politikere som er skyld i at fattige nettopp er fattige?“ [4] 

Det er verdt å påpeke at en velferdsstat empirisk sett egentlig hjelper middelklassen på bekostning av de fattige (og rike): «Most importantly, we find evidence for Director’s law: income is redistributed from the rich and from the bottom 20 per cent of the income distribution towards the middle class» [5] 

Og at velferdssordninger ofte fører til at fattige ender opp med å skatte mer enn 100% av inntekten sin (marginalskatt). For å se hvordan dette i det hele tatt er mulig, se 2 min. video i fotnote 6. Det er vel tydelig nå at vi ikke bare stenger ute folk som blir skutt på, men at vi også skyter oss selv i foten med en velferdsstat og stengte grenser? 

Personlig tror jeg at fri innvandring er mer berikende for folk flest og gjør mer for å lindre fattigdom enn noe velferdssystem. Vitenskapen er nok med meg på dette. [3] 

Man kan gjerne si vonde ting om de som protesterer innvandring ved å vise til “hvor dyrt det vil bli“. Så grådige de er! Men, noe av ansvaret fortjener vel også de som har gjort at innvandring i det hele tatt er dyrt, når det istedet kan være en ressurs. Eller er de, etter alt, fortsatt totalt uskyldige? 

[1] https://snl.no/Norsk_innvandringshistorie 

[2] https://no.wikipedia.org/wiki/Statsborgerloven 

[3] https://www.youtube.com/watch?v=B4GcF_Jl7zU 

[4] http://forskning.no/…/2012/02/norsk-bistand-har-ingen-effekt 

[5] https://ncgg.princeton.edu/IPES/2008/papers/F33_paper3.pdf 

[6] https://www.youtube.com/watch?v=AhdhUn5PU1s


Nadeem J. Qureshi

http://nadeem.no